G40: Uitstel Omgevingswet is geen afstel

‘Een verstandig besluit’, noemen gemeenten en provincies de beslissing van minister Van Veldhoven om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet uit te stellen. ‘We moesten voor de coronacrisis alle zeilen al bijzetten om die datum van 1 januari 2021 te halen. In deze tijd is het goed om langer de tijd te nemen.’

Niet onlogisch

Volgens Liesbeth Grijsen, wethouder in Deventer en trekker van de themagroep Omgevingswet van de G40, was het ministeriele besluit niet onlogisch. ‘Voor een goede invoering is het van het grootste belang dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet goed zou lopen. In het overleg tussen ministeries en decentrale overheden waren er in januari al wel zorgen of het DSO op tijd klaar zou zijn. Dit zou de tijd moeten zijn dat veel gemeenten gaan oefenen met het DSO, maar dat wordt nu vertraagd. Een uitstel is dan logisch. Het is overigens goed dat de minister dat in een duidelijke brief heeft medegedeeld, dat maakt het voor alle partijen helder.’

Basis

Grijsen benadrukt dat uitstel geen afstel zal worden. ‘Op het koninklijk besluit voor de invoeringsdatum na, is de Omgevingswet aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Dus de wettelijke basis is er nu. Wij gaan ondertussen gewoon door met het DSO en het werken aan de omgevingsplannen.’ Op 8 april is er opnieuw bestuurlijk overleg met de betrokken overheden. ‘Ik kan me voorstellen dat er in de zomer meer duidelijk wordt over de nieuwe invoeringsdatum.’

IPO

Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) laat weten het besluit van de minister verstandig te vinden. De provincies zijn in het nieuwe stelsel verantwoordelijk voor natuur en externe veiligheid.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/g40-uitstel-omgevingswet-is-geen-afstel.12810705.lynkx

Bemiddelen volgens de Omgevingswet!

Bent u een gemeente, waterschap, omgevingsdienst, provincie of ministerie die veelal zzp-ers inhuurt en zich aan het voorbereiden is op de Omgevingswet? Dan weet u dat de Omgevingswet aan uw organisatie vraagt om anders te gaan denken. Dit geldt naar onze mening ook voor het bemiddelen van zelfstandig ondernemers die uw organisatie inhuurt. Daarom hebben we Omgevingshuis opgericht. Omgevingshuis is geen detacheringsbureau maar een coöperatie van zelfstandige ondernemers die met elkaar samenwerken vanuit één landelijk netwerk binnen de fysieke leefomgeving. Het leveren van onze diensten aan de overheid, doen we vanuit onze handelsnaam van Omgevingskracht.

Zo kunt u met behulp van Omgevingskracht rechtstreeks met de coöperatie zaken doen en dus 1 op 1 met de zzp-ers schakelen, zonder gebruik te hoeven maken van een tussenpersoon. Volledig wet DBA proof en met een vaste marge, open, eerlijk en transparant. U en de aangesloten zelfstandig ondernemers tekenen geen concurrentiebeding en net als een bureau leveren we bij ziekte ook een vervanger. Alle leden beschikken over een Kvk uittreksel, actueel CV, EVP, EVC of e-portfolio, een BTW nummer, een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een integriteitsverklaring, onafhankelijkheidsverklaring, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een vijftal referenties. De coöperatie zorgt dus ook voor de bewijslasten en tevens regelt zij de administratie voor haar leden vanuit het bedrijfsbureau. Omgevingskracht levert ten opzichte van een detacheringsbureau meer op voor de zzp-ers, waarbij opdrachtgevers juist minder betalen.

We hebben goed nieuws, u hoeft niet te wachten tot dat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. U kunt nu al slimmer aan de slag.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via 085 1307625 of stuur een bericht aan info@omgevingstrainer.nl. We komen graag met u in contact.

Met vriendelijke groet,

Omgevingskracht
Onderdeel van de coöperatie Omgevingshuis

 

 

Consultatie Invoeringsregeling van start. Geef uw reactie!

Van 9 december 2019 tot en met 13 januari 2020 is de internetconsultatie van de Invoeringsregeling. Iedereen die dat wil, kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling. De Invoeringsregeling is een ministeriële regeling bij de Omgevingswet en vormt na de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit het laatste onderdeel van het invoeringsspoor. De regels uit de Invoeringsregeling zijn te verdelen in drie onderdelen. Een deel regelt overgangsrecht, een deel wijzigt de Omgevingsregeling of vult deze aan en een deel wijzigt andere regelingen of trekt deze in.
Met de Invoeringsregeling worden in totaal 72 bestaande regelingen gewijzigd en 62 bestaande regelingen ingetrokken.

Projectleider Yvette Bijkerk: ‘Op 22 november is de Omgevingsregeling gepubliceerd. Daarin staat het grootste deel van de technische en administratieve regels voor het gebruik van de Omgevingswet, de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de praktijk. De Invoeringsregeling, die nu in consultatie is, vult de Omgevingsregeling aan of wijzigt deze. De Omgevingsregeling wordt op een later moment ook via de ministeriële regelingen van de aanvullingswetten voor bodem, geluid, natuur en grondeigendom aangevuld en gewijzigd.
Bij de totstandkoming van de Invoeringsregeling hebben we weer dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van praktijkprofessionals, onder andere bij een botsproevenbijeenkomst. Nu zijn we benieuwd naar alle reacties op de consultatieversie’.

Op 16 december a.s. vindt van 10.00 tot 12.00 uur een leeswijzerbijeenkomst plaats in WTC Utrecht. U wordt wegwijs gemaakt in de opbouw en inhoud van de Invoeringsregeling. Daarna kunt u goed geïnformeerd een eventuele consultatiereactie indienen. Wilt u deelnemen, stuur dan een mail naar postbus.eenvoudigbeter@minbzk.nl.

De Invoeringsregeling bevat een aanvulling van de al gepubliceerde technische en administratieve regels uit de Omgevingsregeling.
De regeling kent zeven thema’s:

1.    Grenzen van locaties
De Invoeringsregeling begrenst locaties waarover de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit regels stelt. Bijvoorbeeld gebieden met betrekking tot mijnbouwactiviteiten in de Noordzee en watergerelateerde locaties zoals waterkeringen en de Waddenzee.

2.    Regels voor activiteiten
De Invoeringsregeling bevat de lijst met erkende maatregelen ten aanzien van energiebesparing. Het gaat om regels voor milieubelastende activiteiten (procesgebonden) en om regels voor bouwactiviteiten (gebouwgebonden).

3.    Gegevensverstrekking
De Invoeringsregeling vult de aanvraagvereisten aan voor enkele vergunningplichtige activiteiten, zoals activiteiten rond spoorwegen en bouwactiviteiten.

4.    Meet- en rekenmethoden voor besluiten
De Invoeringsregeling vult enkele meet- en rekenmethoden aan voor onderwerpen uit het Invoeringsbesluit, zoals geluid door militaire buitenschietbanen.

5.    Monitoring en informatieverplichtingen
De Invoeringsregeling bevat de monitoringsverplichtingen voor waterveiligheid (zowel de primaire waterkeringen als andere dan primaire waterkeringen in beheer van het Rijk). Daarnaast bevat de regeling alarmeringswaarden voor luchtkwaliteit en waterveiligheid.

6.    Financiële bepalingen
In de Invoeringsregeling staan tarieven voor de vergunningen voor activiteiten waar een minister als bevoegd gezag optreedt, bijvoorbeeld het aanleggen van electriciteitskabels langs een hoofdspoorweg.

7.    Digitaal Stelsel Omgevingswet (nieuw)
In de Invoeringsregeling worden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet vier onderwerpen nader ingevuld: de ontsluiting van informatie, het indienen van berichten, de systeembeschrijving van de landelijke voorziening en de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van de landelijke voorziening.

Zie hier hoe de Invoeringsregeling is ingebed in het stelsel.

(bron Omgevingswetportaal)

Kabinet: ‘Omgevingswet kan op 1 januari 2021 ingaan’

Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op de geplande datum van 1 januari 2021. Dat meldt zij in een voortgangsbrief over de Omgevingswet die namens het kabinet aan de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt 26 wetten die gaan over de fysieke leefomgeving. Dat maakt het omgevingsrecht inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijker in het gebruik. Van Veldhoven geeft onder meer aan dat overheden de Omgevingswet nodig hebben om complexe en urgente maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, beter het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast is een eenvoudiger en gebruiksvriendelijker stelsel voor het omgevingsrecht ook in het belang van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Met nog iets meer dan een jaar tot de inwerkingtreding is er nog genoeg te doen. Het kabinet, het Rijk en de bestuurlijke koepels – VNG, IPO en de Unie van Waterschappen – hebben er vertrouwen in dat komend jaar alle noodzakelijke stappen kunnen worden gezet om de Omgevingswet op 1 januari 2021 in te laten gaan.

Stap voor stap naar 1 januari 2021

De inschatting van de bestuurlijke partners en de minister is dat het wenselijk en mogelijk is de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Ook vanuit de praktijk – bijvoorbeeld door wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders op de Bestuurdersbijeenkomst Omgevingswet – wordt gevraagd om de Omgevingswet op de geplande datum in te laten gaan.

De afgelopen tijd hebben alle betrokken partijen hier hard aan gewerkt. En ook komend jaar worden er essentiële stappen voor gezet. Zo wordt de totstandkoming van de wetgeving afgerond en kunnen overheden in 2020 aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Hiermee staan de seinen op groen voor overheden om vanaf 2021 te kunnen werken volgens de nieuwe werkwijze die bij de Omgevingswet hoort. Dus met een samenhangende blik op de fysieke leefomgeving, één digitaal loket waar alle informatie hierover samenkomt, ruimte voor maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Wetgeving: op koers

De totstandkoming van de wetgeving ligt op koers. Het is de bedoeling dat alle regels rond de zomer van 2020 zijn gepubliceerd. Op de website Omgevingswetportaal.nl worden telkens de meest recente versies van de Omgevingswet, de vier Algemene Maatregelen van Bestuur en de Omgevingsregeling beschikbaar gesteld. Dat geeft nu al een goed beeld van hoe het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht er uiteindelijk uit komt te zien.

DSO: aansluiten, vullen, oefenen

Het DSO is een samenhangend geheel van alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving. Centrale en decentrale informatie worden hier met elkaar verbonden. Daarvoor is onder andere een werkende landelijke voorziening nodig, het DSO-LV.

Eind dit jaar kunnen overheden hun systemen aansluiten op het DSO. Ook kunnen ze het dan vullen met relevante informatie en er volop mee gaan oefenen. Een implementatieteam zal hen hierbij helpen. Dit alles leidt ertoe dat er op 1 januari 2021 een gebruiksvriendelijker, sneller en efficiënter digitaal Omgevingsloket voorhanden is. Daarna wordt het DSO stapsgewijs verder ontwikkeld.

Implementatie: het hoeft niet af om er klaar voor te zijn

De Omgevingswet vraagt om een nieuwe manier van werken. Deze transitie wordt niet van de ene dag op de andere gerealiseerd. Een belangrijke notie daarbij is dan ook: het hoeft nog niet helemaal af om er klaar voor te zijn. Natuurlijk moeten primaire processen geregeld zijn vóór 1 januari 2021. Maar niet alles hoeft gereed te zijn om met de Omgevingswet te kunnen werken. Na de inwerkingtreding volgen namelijk nog enkele jaren waarin overheden stapsgewijs gaan ontdekken hoe ze de instrumenten van de wet zo goed mogelijk kunnen benutten.

Vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten overheden in ieder geval aan vijf minimale eisen voldoen. Uit de Halfjaarrapportage Monitor Invoering Omgevingswet van september 2019 blijkt dat daar hard aan wordt gewerkt, al zijn er ook achterblijvers. Het kabinet en de bestuurlijke koepels hebben er vertrouwen in dat alle partijen er komend jaar voor zorgen dat ze aan de minimale eisen voldoen om de wet op 1 januari 2021 in werking te kunnen laten treden.

Vooruitblik: 2020 wordt een oefenjaar

Het jaar 2020 wordt vooral een ‘oefenjaar’ waarin alle organisaties ervoor zorgen dat ze klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Daarvoor staat een heel arsenaal aan hulpmiddelen tot hun beschikking: van staalkaart tot vragenboom en van demo tot kennissessie. En ook de RIO’s, de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet, staan paraat om te helpen.

Definitieve afweging

Rond de zomer wordt definitief bepaald of de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treedt. Het draagvlak bij de bestuurlijke partners en de Eerste en Tweede Kamer is hiervoor mede bepalend.

(bron Omgevingswetportaal)

Infographics Omgevingswet

Hier vindt u zo’n 30 infographics over de Omgevingswet. U kunt ze vrij gebruiken in presentaties en publicaties, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Let op: Nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving kunnen leiden tot aanpassingen in de infographics. 

Aangepaste set kwaliteitscriteria VTH per 1 juli

Per 1 juli 2019 wordt de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. De kwaliteitscriteria 2.1 zijn geactualiseerd en worden vervangen door de set 2.2. Deze vormen daarmee de nieuwe basis van de Model Verordening.

Gevolgen voor uw gemeentelijke verordening

Afhankelijk van de keuzes die u lokaal heeft gemaakt, worden de kwaliteitscriteria 2.2 al dan niet automatisch de nieuwe standaard. In onze ledenbrief lichten wij toe waarom de Model Verordening wordt aangepast, wat deze veranderingen van de kwaliteitscriteria zijn en welke gevolgen dit kan hebben voor uw gemeente. Volgt u de Model Verordening of de meest actuele set kwaliteitscriteria? Dan betekent dit dat uw organisatie(s) vanaf 1 juli naar het nieuwe kwaliteitsniveau moeten toewerken met de kwaliteitscriteria 2.2 als leidraad. U hoeft niet onmiddellijk op 1 juli aan de kwaliteitscriteria te voldoen. Indien u een alternatief heeft gekozen, kunt u ervoor kiezen naar de set 2.2 toe te groeien.

Meer informatie

–    Nieuwe set kwaliteitscriteria 2.2 
–    Geconsolideerde teksten VNG-modellen via Kennisbank Decentrale Regelgeving
–    Ledenbrief ‘Aangepaste kwaliteit verordening kwaliteit VTH Omgeivngsrecht’

Meer vragen

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij informatiecentrum@vng.nl.

E-book Invoeringswet van de Omgevingswet

Aan dit uitbreidbare e-book over de Invoeringswet van de Omgevingswet worden de komende tijd thematische hoofdstukken toegevoegd. Het meest recente hoofdstuk staat daarbij vooraan.

 ienm-e-book-invoeringswet.pdf

Lees meer

OLOcoach wint aanbesteding Omgevingswet

Samen met onderzoeksbureau Cebeon heeft OLOcoach een aanbesteding gewonnen voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het kader van de Omgevingswet. De opdrachten zullen worden uitgevoerd voor het ministerie van BZK en EZK.

 rapport-kwaliteitsborging-bouwen-achterblijvende-taken-en-financiele-gevolgen-voor-gemeenten.pdf

 

 

Omgevingswet uitgesteld

De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2021. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer